Privacy Statement

Privacy Statement

Jij Mag Zijn Coaching, gevestigd te Amsterdam aan Johan Hofmanstraat 51 1069 KD te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is heel belangrijk voor Jij Mag Zijn Coaching. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Jij Mag Zijn Coaching van u verzameld, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten u gebruik kan maken.

Contactgegevens:
Jij Mag Zijn Coaching
Eigenaar: Miriam Kimkes
Johan Hofmanstraat 51
1069 KD
www.jijmagzijn.nl
info@jijmagzijn.nl
0645286515

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. Jij Mag Zijn Coaching dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Jij Mag Zijn Coaching gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan:
• Het verlenen van toegang tot de Jij Mag Zijn Website (www.jijmagzijn.nl) en de Jij Mag Zijn Coaching Facebook pagina https://www.facebook.com/Miriam.Kimkes) (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:

 • Het contact formulier ;
 • De commentaarfunctie bij publicaties op de Website;
 • Het plaatsen van bestellingen via de Website;
 • Het plaatsen van artikelen en bijdragen op de Website;
 • De verkoop en levering van producten en diensten door Jij Mag Zijn Coaching;
 • Het voeren van een verkoopadministratie;
 • De opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het voeren van persoonlijke emailcorrespondentie (bijvoorbeeld emailcorrespondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
 • Het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jij Mag Zijn Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • (Bedrijfs)naam,
 • Voornaam,
 • Voorletters,
 • Titulatuur,
 • Adres,
 • Postcode,
 • Woonplaats,
 • Telefoonnummer,
 • Email adres,
 • BTW Nummer,
 • KVK Nummer,
 • Cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
 • Facebook-adres
 • IP-adres
 • Gegevens voor het doen van betalingen.

Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor JIJ Mag Zijn Coaching en haar medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Jij Mag Zijn Coaching tegenover u heeft, worden zonder uw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jijmag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jij Mag Zijn coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u op een uitschrijflijst gezet. U wordt dan NIET meer gemaild. Evenwel blijft u nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Jij Mag Zijn Coaching de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft.
 • Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen).
 • Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door u via de Website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij u Jij Mag Zijn Coaching expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van uw persoonsgegevens staat hieronder beschreven.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jij Mag Zijn Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jij Mag Zijn Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jij Mag Zijn Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Social Media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze Website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst:

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook

Wij maken gebruik van technieken om content van bijvoorbeeld Facebook of Instagram weer te geven. In deze techniek worden cookies van Meta gebruikt.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jij Mag Zijn Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jijmagzijn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Jij Mag Zijn Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jij Mag Zijn Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is met een SSL certificaat beveiligd, alle informatie die u via onze website verstuurd, bijv via een formulier, worden met encryptie verzonden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@jijmagzijn.nl.

Versie 1.0 Mei 2022